Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU A

 

pj.wschowa.net.pl

                                                                      Wschowa   2017.09.24.

.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK A

 

1.     Na  Msze Św.  o 12.30 zapraszamy Rodziców i Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. w naszej Parafii. Po Mszy spotkanie dla Dzieci i Rodziców w kościele.

2.     W poniedziałki zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego po Mszy wieczornej na plebani.

3.     Dzisiaj    zapraszamy na spotkanie  klasy 7 Szkoły Podstawowej i drugie Gimnazjum  w ramach przygotowania do Sakramentu bierzmowania po Mszy wieczornej.

4.     W środę  przezywaliśmy  Nawiedzenie naszej Parafii przez Maryję  w figurze Niepokalanego Serca N.M.P. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przybyć na tę uroczystość, trwać na modlitwie i czuwaniu przez całą noc. Bóg zapłać.

5.     W czwartki zapraszamy na Adoracje Najświętszego  Sakramentu o godz. 20.00 do 21.00 do naszego kościoła.

6.     Organizowany jest wyjazd autobusem 7 października na modlitwę różańcową na granicę kraju. Wyjazd będzie do Łęknicy o godz. 6.00, powrót ok. 19.00 koszt 40 zł. Zapisy w zakrystii.

7.     Komitet Inicjatywy Ustawodawczej„Zatrzymaj Aborcję” o trzymał poparcie KEP na zbieraniem podpisów o ratowaniu życia dzieci poczętych a zagrożonych podejrzeniem o niepełnosprawność.  Gdy takie  dziecko przeżywa nieudaną aborcję pozostawia się Je  na stole by umarło. Policja odnotowała  w 2016 roku 1042 takie sytuacje. Polskie prawo na to pozwala. Potrzebne jest 100 tys. podpisów by to zmienić. Potrzebne dane: Imię, nazwisko adres, PESEL, pełna nazwa miejscowości.

8.     Wszystkich objętych Unijną opieką Caritas naszej Parafii i wskazanych przez MOPS  , zapraszamy na Mszę wieczorną w środę i po odbiór produktów żywnościowych po Mszy wieczornej.

9.     Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt.: Jak piękny świat stworzył Bóg:. Szczegóły na plakatach.

10.Bardzo dziękujemy za sprzątanie naszej Świątyni. Bóg zapłać.

11.Parafia Św. Stanisława organizuje  pielgrzymkę do Lichenia 30 września. Wyjazd o godz. 6.00. Zapisy w Kościele Farnym.

12.Do nabycia jest Tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny, nasza gazetka parafialna. Są nowe kalendarze na 2018 rok w cenie 2 i 5 zł.

13.Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

NA ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 

 

CZĘŚĆ I

 

Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele

 

 

         Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół.

         W naszej diecezji synod odbywa się po raz pierwszy. Obecnie trwa jego etap przygotowawczy. Celem tego etapu jest dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych z informacją i pouczeniem na temat synodu oraz zachęcenie ich do modlitwy za synod. Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpoczną się właściwe prace synodalne. Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego.

         Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, w parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

 

Wyjaśnienie: czym jest Parafialny Zespół Synodalny, jak funkcjonuje i jaka jest jego rola?

 

         Parafialny Zespół Synodalny to grupa wiernych – duchownych i świeckich – stanowiąca reprezentacje określonej parafii. W naszej diecezji przyjęto zasadę, że rolę Parafialnego Zespołu Synodalnego będzie pełnić Parafialna Rada Duszpasterska. Gdy rada ta zbiera się jako Parafialny Zespół Synodalny jej skład może zostać poszerzony również o inne osoby zaangażowane w życie parafii (wszyscy katecheci, nadzwyczajni szafarze Komunii św. itp.).

         Każde zebranie parafialnego zespołu synodalnego obejmuje część modlitewną i dyskusyjną. W części modlitewnej, mającej charakter modlitewnego wstawiennictwa w intencji synodu diecezjalnego,  mogą uczestniczyć inni parafianie. W trakcie części dyskusyjnej zespół omawia tematy wyznaczone przez kompetentne gremia synodalne.

         Zadaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego na etapie przygotowawczym jest włączenie się w dyskusję służącą dokładniejszemu określeniu tematów, które biskup diecezjalny przedstawi do omówienia na synodzie. Wnioski z każdego z naszych spotkań zostaną więc przekazane do Sekretariatu Synodu za pośrednictwem sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego.

         Parafialne zespoły synodalne będą kontynuować swoją pracę również po zakończeniu etapu przygotowawczego, czyli w fazie plenarnej synodu.

 

 

 

 

 

Zielona Góra 2017


MSZA PIERWSZEJ NIEDZIELI SYNODALNEJ

 

24 września 2017 r. - XXV Niedziela Zwykła

 

Szkic homilii

 

         Rozpoczynamy dziś cykl pięciu niedziel synodalnych, który jest kolejnym etapem trwającego I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Homilie wygłaszane podczas tych niedziel we wszystkich parafiach naszej diecezji pomogą nam zapoznać się z ideą i celem synodu. Będzie to także zaproszenie, aby każdy z nas – na miarę swoich możliwości – włączył się w synodalne dzieło.

 

Biblijne źródło: Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a)

         Spójrzmy na dzisiejszą Jezusową przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a). Winnica jest własnością gospodarza. To on ma prawo decydować, kogo zatrudnia i jaką wyznacza zapłatę za pracę. Gospodarz winnicy umówił się z robotnikami na sprawiedliwe wynagrodzenie, które nie było dla nikogo krzywdzące. Nawet ci, którzy pracowali od biblijnej „godziny trzeciej” (czyli 9.00 rano, licząc od wschodu słońca), mieli prawo czuć się usatysfakcjonowani. A jednak, kiedy pojawiają się inni pracownicy – którzy rozpoczęli pracę później – niemal automatycznie budzi się w pracujących od samego rana robotnikach potrzeba porównywania z nimi, wynikająca zapewne z zazdrości. I tu jest problem – grzech – który bardzo źle działa na wszelkie relacje. Niszczy on tego który zazdrości, ale też całą wspólnotę.

         Z perspektywy Królestwa Bożego „zapłata” za służbę na rzecz wspólnoty Kościoła jest sprawiedliwa i zadowalająca. Jest nią bycie blisko Boga i służba Temu, który daje obietnicę przebywania na wieki w doskonałej wspólnocie. Czy jednak jesteśmy zdolni, by bardziej niż porównywać się do innych, szukać dobra Kościoła i zabiegać o życie wieczne?

         Gospodarz Winnicy, Bóg, zaprasza nas dzisiaj do stołu eucharystycznego. To doskonała okazja, by prosić Go o szczere pragnienie troski o Kościół, bezinteresownej troski, która w odróżnieniu od postawy oczekiwania, nie budzi rozczarowań.

 

Nieco teologii: Świeccy w Kościele – communio

         W adhortacji Chistifideles laici św. Jan Paweł II do robotników w winnicy przyrównuje członków Kościoła. Mówi on o „zdumiewającej różnorodności powołań w Kościele, w którym wszyscy i każdy są wezwani do pracy, aby przybliżyć nadejście Królestwa Bożego, zgodnie z właściwym sobie powołaniem, stanem, charyzmatem i posługą. Różnorodność ta zależy nie tylko od wieku i płci, przymiotów, a także rodzajów powołania i sytuacji życiowej członków Kościoła. Właśnie owa różnorodność czyni bogactwo Kościoła bardziej żywym i konkretnym” (CL 45). Kościół można więc określić łacińskim słowem communio, które bardzo dobrze oddaje tę myśl – jedność w różnorodności. Tak właśnie Kościół opisał Sobór Watykański II. Za communio kryje się myśl o wspólnocie. Kościół bowiem w najgłębszym sensie jest wspólnotą. Przy czym nie jest to ani jakaś zhierarchizowana korporacja ani też równościowa demokracja. Ani demokratyczność, ani korporacyjność nie wyrażają poprawnie natury Kościoła. Łaciński termin communio pochodzi od dwóch słów: przedrostka con-, który wskazuje na działanie wspólnotowe, oraz słowa munus, czyli ‘obowiązek, zadanie, posługa’. Communio jest więc wspólnotą ludzi, którzy współdzielą ten sam obowiązek, razem ponoszą trudy, są współodpowiedzialni za rzeczywistość, którą tworzą. Kościół jest więc wspólnotą zasadniczo inną wobec świata i musi tę inność objawiać. Wszyscy członkowie Kościoła – choć w różny sposób – wypełniają na wzór samego Jezusa Chrystusa misję prorocką, kapłańską i królewską, to znaczy mają prawo i obowiązek głosić słowo Boże, składać uwielbienie Bogu oraz realizować posługę rządzenia.

 

W stronę synodu: Wspólna droga

         Wspólnotowość Kościoła bardzo praktycznie dochodzi do głosu m. in. podczas synodu. Przyjrzyjmy się pochodzeniu tego słowa. Pochodzi ono z języka greckiego i składa się z przedrostka syn-, czyli ‘z, razem, wespół’ oraz słowa hodos – czyli ‘droga’. Papież Franciszek tak naucza: „Jeżeli rozumiemy, że – jak mówi św. Jan Chryzostom - «Kościół i Synod to synonimy» - bowiem Kościół nie jest niczym innym jak «wędrowaniem razem» owczarni Bożej po ścieżkach historii na spotkanie z Chrystusem Panem – to rozumiemy również, że w jego łonie nikt nie może być «wynoszony» ponad innych. Przeciwnie, w Kościele konieczne jest, żeby ktoś «się uniżył», by oddać się na służbę braci w drodze”. Papież wypowiedział te słowa o synodzie biskupów, ale można je odnieść także do synodu diecezjalnego. Synod to „wspólna droga” różnych członków Kościoła, którzy podejmują wysiłek rozpoznawania nowych wyzwań, jakie stają przed wspólnotą Kościoła lokalnego, i wspólnie poszukują odpowiednich rozwiązań. Podczas synodu Kościół nasłuchuje tego, co mówi Duch do Kościoła (por. Ap 2,7) – rozpoznaje, jak ten głos rozbrzmiewa we wspólnocie, gdzie każdy jest wyposażony w zmysł wiary. Cóż wobec tego możemy zrobić? Jak wziąć udział w dziele synodu? Tu, pośród nas konkretną odpowiedzią na te pytania będzie Parafialny Zespół Synodalny, do pracy którego każdy może się włączyć, podejmując swoją odpowiedzialność za Kościół naszej diecezji.

 

 

 

 

 

Modlitwa powszechna

 

         Zgromadzeni jako wspólnota żywego Kościoła, pełni ufności zanośmy do Boga nasze modlitwy.

1.     Polecamy Tobie, Panie wszystkich chrześcijan. Obdarz ich jednością i poczuciem odpowiedzialności, by mogli budować na ziemi Twoje królestwo.

2.     Polecamy Tobie, Panie Kościół Zielonogórsko-Gorzowski. Obdarz go światłem Twojego Ducha, by na synodalnej drodze właściwie odczytywał znaki czasu.

3.     Polecamy Tobie, Panie osoby sprawujące władzę w naszej ojczyźnie. Obdarz je rozsądkiem i wrażliwością, by zawsze dbały przede wszystkim o dobro obywateli.

4.     Polecamy Tobie, Panie tych, którzy wątpią i w Ciebie nie wierzą. Obdarz ich otwartością na Twoją łaskę, by odkryli jak ważna jest ich obecność w Kościele.

5.     Polecamy Tobie, Panie zmarłych. Obdarz ich życiem wiecznym, by mogli na wieki wysławiać Ciebie w niebie.

6.     Polecamy Tobie, Panie naszą wspólnotę. Obdarz nas gotowością do posługi dla współbraci, byśmy wypełniali powierzoną nam ziemską misję.

         Boże, Ty jednoczysz Swoje dzieci w Kościele i wzywasz do troski o wspólnotę ochrzczonych. Przyjmij zanoszone do Ciebie modlitwy, a jeśli są zgodne z Twą wolą, racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa synodalna (przed błogosławieństwem końcowym)

 

         Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.